Afew jewels’ atelier

Poblenou, Barcelona 2018

Reconversió d’una nau industrial en tallers. Projecte

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: BBG (estructura), SJ12 (instal·lacions), Brufau Cusó (pressupost)
  • Promotor: Privat
  • Superfície: 437 m²
  • Visualitzacions: Carles Enrich Studio

El projecte consisteix en la rehabilitació d’una nau industrial del districte de Sant Martí a Barcelona. Es tracta d’una construcció de planta diàfana, d’uns 25,5 x 13,7 metres, amb una estructura de pilars, encavallades i biguetes de formigó, tancament ceràmic i coberta a dos aigües de xapa metàl·lica. El seu ús actual és el de magatzem i disposa d’un únic accés a través d’una gran porta de garatge des del carrer Treball. L’objectiu és condicionar la nau per a convertir-la en un espai polivalent, capaç d’absorbir un nou ús com a taller d’artesans i artistes.

El projecte parteix del buidatge complet de les compartimentacions existents i es basa en la inserció dels elements necessaris per convertir l’espai en una infraestructura flexible, que pugui allotjar múltiples usos canviants en el temps. En primer lloc, es construeix una plataforma de fusta que permet un nou nivell d’utilització i un nucli de circulació vertical que l’hi dona accés. En segon lloc, es dota l’espai d’un sistema d’instal·lacions que potencia el caràcter d’infraestructura. Finalment s’obre un pati corregut que permet ventilar i il·luminar de manera natural els espais interiors millorant el bioclimatisme i suposa l’espai comú des futurs treballadors.