Blue lines

Vallbona, Barcelona 2019

Europan 15. Concurs

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: Cíclica (sostenibilitat)
  • Promotor: Ajuntament de Barcelona
  • Superfície: 16,5 ha
  • Visualitzacions: Carles Enrich Studio
  • Premis: Segon premi ex aequo Europan 15

Vallbona és un barri limítrof entre Barcelona i Montcada reducte del sistema productiu desenvolupat a la ciutat entre els segles X-XIX. La urbanització i el creixement demogràfic han destruït aquesta capacitat ecosistèmica rellevant el sòl de la conca del Besòs a un ús especulatiu i corrosiu pel medi ambient. Es proposa establir a Vallbona un exemple de sistema reproductiu que es pugui implementar, amb el temps, a la resta de la ciutat. L’objectiu final és recuperar la condició productiva de la conca del Besòs emprant l’aigua del Rec Comtal per regar per gravetat els horts i jardins dels barris de la Barcelona.

En un barri que ha quedat aïllat pels projectes d’infraestructura dels anys 50, la proposta planteja millorar la connectivitat del barri evitant l’aïllament actual. Es potenciaran l’ús i la renaturalització dels eixos del carrer Castelldefels i el torrent de Tapioles com a recorreguts estructuradors i de costura. El Rec Comtal torna a convertir-se en un connector urbà entre els diferents barris. Es proposa la inserció de diverses unitats d’habitatge de tipologies diverses: unitats plurifamiliars, cases-taller i cases-pati enteses sempre com infraestructures habitables amb espais comuns i productius vinculats als horts urbans. Es recupera la lògica de la parcel·lació agrícola i se situen les unitats resseguint el Rec Comtal, dotant-lo d’un major sentit urbà com a carrer.