Hàbitat fluvial

Sant Adrià del Besós 2018

56 habitatges socials. Concurs

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: BBG (estructures), Dekra (sostenibilitat), Brufau Cusó (pressupost)
  • Promotr: IMPSOL- Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Superfície: 7,021.36 m2
  • Visualitzacions: Carles Enrich Studio
  • Premis: Segon premi concurs habitatge social

La situació privilegiada de l’emplaçament en el litoral del Besós fa reconsiderar la disposició dels habitatges i la posició dels nuclis verticals. Es plantegen 3 nuclis verticals interiors com a alternativa a un sistema d’accés amb passera, que minimitzava la relació dels habitatges amb el riu, amb la clara voluntat de generar una façana activa al parc fluvial del Besòs. L’edifici s’adapta al límit del gàlib normatiu i tots els habitatges tenen habitacions amb vistes al riu, que a banda de la qualitat visual ajuden a reduir la demanda de refrigeració sense renunciar a una bona captació solar a través dels atris.

L’estructura prefabricada de formigó ofereix una matriu d’espais iguals de 12m2 que permet una diversitat tipològica i una agregació de tres habitatges per replà. El projecte planteja una estratègia energètica dinàmica gràcies a la compacitat de la forma, la porositat dels patis i l’ombreig de les terrasses exteriors. Totes les estances disposen de ventilació creuada i il·luminació natural mitjançant les façanes i els patis interiors. A la planta àtic els patis s’amplien i es connecten esdevenint un espai hivernacle comunitari i productiu.