Habitatge a Casp

Eixample, Barcelona 2013-2014

Reforma d’un habitatge. Obra construïda

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: MASAad (estructures)
  • Promotor: Privat
  • Constructors: Inside Plus, Ifusta (fusteria)
  • Superfície: 92m²
  • Fotografia: Carles Enrich
  • Premis: Seleccionat Premis Arquia Próxima V

El projecte planteja la rehabilitació d’un habitatge de tipologia clàssica de l’Eixample de principis del segle XX, format per dues habitacions amb orientació sud-est al carrer Casp i una sala-menjador orientada a nord-oest al pati interior d’illa. La zona interior era la més desfavorable, sense llum natural i molt fragmentada, on s’ubicava la cuina, el bany i dues habitacions petites. L’encàrrec sorgeix de la voluntat dels propietaris per intentar millorar la il·luminació natural en tot l’habitatge i renovar les instal·lacions i serveis.

L’operació concentra l’ajustat pressupost a la zona interior, on es proposa un buidatge total. S’enderroquen els envans i el fals sostre, recuperant el forjat original de volta catalana i les mitgeres d’obra de fàbrica. La cuina i el bany es conceben com un únic moble que s’insereix a l’espai buit i es genera una nova obertura amb la sala principal, permetent una millor il·luminació natural i potenciant les relacions domèstiques dels habitants. Es recuperen els paviments originals i es pinta íntegrament el pis de blanc per reforçar la llum natural i homogeneïtzar les estances i textures de l’envolvent.