Reordenació a Vallcarca

Vallcarca, Barcelona 2017

Criteris per la redacció de la modificació del Pla General Metropolità. Estudi urbanístic

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: Cíclica (sostenibilitat ambiental)
  • Promotor: Ajuntament de Barcelona
  • Superfície: 15.000m2
  • Visualitzacions: Carles Enrich Studio
  • Premis: Primer premi Concurs d’Idees Ordenació casc antic Vallcarca, Seleccionat Bienal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme XIV

Fruït de diversos plans urbanístics pel desenvolupament de les diferents unitats d’actuació, entre els anys 2008 i 2009, el casc antic de Vallcarca fou enderrocat. Deu anys després els nous habitatges que havien de substituir les antigues casetes no es van construir i deixaren un buit urbà objecte de múltiples lluites veïnals. El 2017 es va convocar un concurs d’idees per tal d’establir una base d’ordenació urbana per la propera modificació de la MPGM, recollint les demandes veïnals i les necessitats programàtiques, que definirà com serà el nou centre de Vallcarca.

La decisió principal és concentrar l’edificació en el perímetre, aprofitant els carrers existents i la distribució de serveis i mantenint un 65% del sòl total com a superfície permeable d’ús productiu sense urbanització. Considerem l’aigua com a patrimoni i valor identitari del barri i proposem una estratègia de continuïtat hídrica per generar un espai productiu autosuficient a partir de l’acumulació i canalització de les aigües de pluja que provenen de les superfícies de captació més properes. Es proposa la rehabilitació dels edificis que han perviscut i la construcció de nous en continuïtat amb les alineacions existents i amb alçades màximes de PB+3.