Pla Director del Rec Comtal

Barcelona / Montcada 2016-2018

Pla Director del Rec Comtal. Estudi urbanístic

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: Marta Fàbregas (arqueologia), Santi Riera (bioarqueologia), Aiguasol (energia), Cíclica (ecologia urbana), Legal Barcelona (estudi jurídic), Wassabi Produccions (multimèdia).
  • Promotor: Ajuntament de Barcelona
  • Superfície: 14.557 km
  • Visualitzacions: Carles Enrich Studio
  • Premis: Premi comunicació Arquia Próxima V, Finalista Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, Seleccionat Bienal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme XIII

El Rec Comtal és una de les infraestructures hidràuliques més importants de Barcelona, que abastia d’aigua la ciutat des del segle X fins a mitjans del segle XX. A més de propiciar el desenvolupament agrícola i industrial, en tractar-se d’una sèquia a l’aire lliure va ser un catalitzador de l’espai públic i de la vida social dels ciutadans. En l’actualitat, el caràcter i l’activitat vinculada al Rec s’han perdut majoritàriament i les restes arqueològiques que se’n conserven es troben en estat d’abandó.

El Pla Director estableix, en primer lloc, una hipòtesis de l’estat de conservació del Rec a partir de la configuració actual de la ciutat. Es cartografia la seva traça classificant-la segons les diferents situacions urbanes. En segon lloc, es proposa elaborar una figura de protecció patrimonial lineal i homogènia pel conjunt de la infraestructura que preservi la seva memòria i coneixement en el sentit més ampli. Per últim, el document incorpora criteris d’actuació amb l’objectiu de generar espais lliures de qualitat vinculats al Rec Comtal que recuperin la seva naturalesa al màxim possible i de potenciar la comprensió global del conjunt, a escala territorial, com un eix transversal i de connexió entre barris i municipis.